BilimKurguDizilerindeKıyametSenaryoları


 

 

Bilimkurguşaheserleri… Teknolojininsınırlarınızorlayanmakineler, paralelevrenler, zaman yolculuklarıveelbettekıyametsenaryoları… Kıyametinnasılgeleceğiniöğrenmeyedairmerakımızıdoyurmakiçinçekilmişonlarca dizi var. Ancakbudizilerdeanlatılanların, sadecebirereğlencearacıolmadığını da unutmamaklazım. O zaman hadigelin, budizilerdenasılsonayaklaşıldığınabirgözatalım.

TeknolojininKontroldenÇıkması

“Black Mirror”, “Altered Carbon” gibidizilerdesıkçarastladığımızbirtema: Teknolojininaşırıkullanımıveyayanlışkullanımı. Mesela, “Black Mirror”ın “Metalhead” bölümü, insansırobotlarıninsanlarasaldırdığı post-apokaliptikbirdünyayıanlatıyor. Sizişöylebirdüşünmeyesevkeder: “Acaba bugünkullandığımızteknoloji, yarınkontrolümüzdençıkıp bize karşımıkullanılacak?” Ama aslındabu tip diziler, sadecegeleceğideğil, günümüzdekiteknolojikgelişmelerinetikvetoplumsalsorunlarını da elealıyor.

Bu türdiziler, genellikleolabilecekenkötüsenaryoyugözlerönüneserer. Teknolojiharikasıbirgelecekvaatedilse de, aslındabugeleceğin ne kadar da korkutucuolabileceğini bize gösterirler. Hani derlerya, iyi birşeyinfazlasızarar. İşteburada da durum aynı. Teknoloji ne kadar iyi niyetleüretilirseüretilsin, birnoktadansonrainsanlığıtehditedebilir hale gelebiliyor.

İklimDeğişikliğiveÇevreFelaketleri

“Snowpiercer”, “The 100” ya da “The Rain”. Bu diziler, doğalkaynaklarıntükenişi, iklimdeğişikliğiveçevreselfaktörlerin ne denliyıkıcıolabileceğiniişliyor. “Snowpiercer”da, insanlıksoğukbirdünyadahayattakalmayaçalışıyorvesınıfmücadelesihiçbitmiyor. “The 100” isenükleerfelaketsonrasıDünya’yadöneninsanlarınmücadelesinianlatıyor.

Bu türdizilerdegenellikle, insanoğlukendieliyledünyayımahvediyorvesonrasındabudurumutoparlamakiçinçaresizceuğraşıyor. Sizce de bu, günümüzdünyasınabireleştirideğil mi? Giderekartan sera gazıemisyonları, okyanuslarınkirlenmesi, doğalyaşamalanlarının yok oluşu… Bu diziler, belki de izlerken “Vay be, ne iyi ki böylebirşeyyaşamıyoruz” dediğimizşeylerinaslında ne kadaryakınolduğunadairbiruyarıniteliğitaşıyor.

Yabancıİstilalarıve Uzay Tehditleri

“Stranger Things” ya da “Colony” gibidiziler, birdiğerpopülerkıyametsenaryosuolanyabancıistilasınıkonualıyor. Yabancıistilaları, sadeceaksiyonvemacerayönündentatminediciolmaklakalmıyor, aynızamandainsanlarınyabancılarla, veyadahagenelbirifadeyle ‘öteki’yle, nasılbaşaçıktığınıgösteriyor. Ancakbudizilerdeki ‘öteki’ kavramısadeceuzaylılardeğil; sistem, toplumvehükümet de olabilir.

Bu dizilerin ana fikrigenellikleşuoluyor: İnsanlık ne kadarbölünmüşolursaolsun, birtehditkarşısındabirarayagelebilir. Yani yabancıistilalarıaslındainsanlığınbirlikolabileceği, birliktehareketedebileceğimesajınıveriyor. Ancakunutmayın, butürdizilerdegördüğünüz her ‘birlik’ mesajı, bir o kadar da ‘bölünmüşlük’ ve ‘ayrışma’ temalarınıbarındırır.

Bu türdizileri, Türkiye’ninen popular dizi sitesiolanDizilla’da bulmakmümkündür.

Bilimkurgudizileri, kıyametsenaryolarınıyalnızcaeğlenceamaçlıkullanmıyor; aynızamandasosyalveetiksorunlaradairciddiyorumlaryapıyor. Yani birsonrakidiziyiizlerken, sadeceeğlenceliveheyecanlısahnelerinötesinegeçmeyeçalışın. Belki de diziler, yalnızcageleceğideğil, şu an içindebulunduğumuzdurumuanlamamızayardımcıolabilir. Ve kimbilir, belki de budizilersayesindegelecekteyapacağımızhatalarışimdidengörmüşoluruz. Bu türdizileriizlerkensadece “Ne olacakşimdi?” diyemeraketmekyerine “Acaba bubana ne anlatıyor?” diyesormayıunutmayın.
s77W88